Algemene Voorwaarden Montgó Lifestyle 

Versie: 23 augustus 2022. 

Algemene Voorwaarden Montgó Lifestyle, gevestigd te Jávea, Spanje.  

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk  anders is aangegeven. 

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. 

Montgó Lifestyle/Gebruiker: Montgó Lifestyle heeft deze Algemene Voorwaarden opgesteld en is daarmee de  Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Montgó Lifestyle is een onderneming, gevestigd in Jávea (Spanje), die personen -die uit balans zijn- helpt om hun balans terug te vinden, door middel van lichaamswerk, therapie, gezonde voeding en 24-uurs zorg.  

Begeleider: De persoon die werkzaam is voor Montgó Lifestyle en zich inzet voor het programma van de Deelnemer.  

Deelnemer: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en een  Overeenkomst met Montgó Lifestyle heeft gesloten om gebruik te maken van haar dienstverlening. Onder de Deelnemer worden alleen Consumenten verstaan. 

Consument: De Deelnemer, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of  beroep. 

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Montgó Lifestyle en de Deelnemer, waarbij de  Deelnemer gebruik maakt van de dienstverlening van Montgó Lifestyle.  

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Montgó Lifestyle voor of ten behoeve  van de Deelnemer heeft verricht. De dienstverlening van Montgó Lifestyle wordt ook wel de “Behandeling” genoemd.  

Accommodatie: De Accommodatie van Montgó Lifestyle in Jávea, waar de Deelnemer tijdens het  volgen van ons programma zal verblijven. 

Huisregels: De Huisregels van Montgó Lifestyle die betrekking hebben op de Accommodatie waar  de Deelname van de Deelnemer plaatsvindt. Voordat de Deelname aanvangt, dient de Deelnemer zijn/haar handtekening te plaatsen onder de Huisregels. 

Gedragsregels: De Gedragsregels van Montgó Lifestyle die betrekking hebben op het gedrag van de  Deelnemer tijdens Deelname. Voordat de Deelname aanvangt, dient de Deelnemer zijn/haar handtekening te plaatsen onder de Gedragsregels. 

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen Montgó Lifestyle en de Deelnemer, waarbij in het kader van  een door Montgó Lifestyle georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. De dienstverlening op afstand zal voornamelijk bestaan uit een onlinevideo call voor de intake en de nazorg.

Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Montgó Lifestyle en de  Deelnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Montgó Lifestyle, voor de uitvoering  waarbij derden dienen te worden betrokken. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de  hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de  Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Montgó Lifestyle en de Deelnemer in  overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk  met Montgó Lifestyle zijn overeengekomen. 

Indien Montgó Lifestyle niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Montgó Lifestyle in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere  gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 Offertes 

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

Alle offertes van Montgó Lifestyle zijn geldig gedurende een vaste periode: de periode die in de offerte is opgenomen. De  offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.  

Montgó Lifestyle kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Deelnemer, naar termen van redelijkheid en  billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een  onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Montgó  Lifestyle daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,  tenzij Montgó Lifestyle anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Montgó Lifestyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen  een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte van Montgó Lifestyle door de Deelnemer.  

Artikel 5 Duur Overeenkomst 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst 

Montgó Lifestyle en de Deelnemer kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Montgó Lifestyle als de Deelnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn  van 1 week, opzeggen. 

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Montgó Lifestyle de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.  

In geval de Overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en de Overeenkomst door de Deelnemer wordt beëindigd, zal de  Deelnemer geen terugbetaling ontvangen van de door hem/haar betaalde prijs. 

Artikel 7 Wijziging Overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Montgó Lifestyle de Deelnemer hiervan zo spoedig  mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,  zal Montgó Lifestyle de Deelnemer hierover van tevoren inlichten. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Deelnemer en Montgó Lifestyle zijn pas geldig vanaf  het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door  beide partijen. 

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst 

Montgó Lifestyle heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen  7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De Deelnemer verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of  waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de  Overeenkomst, aan Montgó Lifestyle. 

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Montgó Lifestyle het recht de  uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening  van de Deelnemer. 

Artikel 9 Prijzen 

De Deelnemer is verplicht om Montgó Lifestyle een vergoeding te betalen voor de Deelname: de prijs.  De prijzen is in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

De prijzen zijn inclusief de volgende kosten: kost en inwoning, de transfer van en naar het vliegveld, therapie en sport,  tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief de kosten voor een vliegticket. Montgó Lifestyle kan voor de Deelnemer een vliegticket regelen, maar zal deze kosten in rekening brengen bij de Deelnemer. 

Indien niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede  uren en de gebruikelijke uurtarieven van Montgó Lifestyle. 

Artikel 10 Wijziging prijzen 

Indien Montgó Lifestyle bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is Montgó Lifestyle gerechtigd tot verhoging van deze prijs, ook wanneer deze prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 

Indien Montgó Lifestyle het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de  hoogte.

Indien de verhoging van de prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Deelnemer de  Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 

– De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Montgó Lifestyle rustende verplichting ingevolge de wet;

– De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die  bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 

– Montgó Lifestyle alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te  voeren; 

– Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 

De Deelnemer heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst  de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van  de Overeenkomst zal worden verricht. 

Montgó Lifestyle zal de Deelnemer in geval van het voornemen tot verhoging van de prijs in kennis stellen. Montgó  Lifestyle zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. 

Artikel 12 Intake 

Via de website van Montgó Lifestyle (www.montgolifestyle.com) kan de Deelnemer zijn/haar hulpvraag indienen, door te  klikken op “Aanmelden” en door vervolgens zijn/haar contactgegevens in te vullen. Montgó Lifestyle zal vervolgens  binnen 24 uur, nadat de Deelnemer zijn/haar contactgegevens heeft ingevuld, contact opnemen met de Deelnemer.  

Nadat de hulpvraag van de Deelnemer bij Montgó Lifestyle bekend is, wordt de Deelnemer uitgenodigd voor een gesprek met de psychiater van Montgó Lifestyle. Dit gesprek zal plaatsvinden in Nederland, op de locatie van de praktijkruimte van  de psychiater van Montgó Lifestyle. Indien het niet mogelijk is om een fysiek gesprek te plannen, zal het gesprek  plaatsvinden via een onlinevideo call. De psychiater zal, op basis van het gesprek, een inschatting maken van of het  programma van Montgó Lifestyle past bij de Deelnemer en hem/haar kan begeleiden naar een gebalanceerd leven.  Vervolgens zal het multidisciplinair teamoverleg plegen om het juiste behandelplan voor de Deelnemer te ontwikkelen. Op  basis van het gesprek zal Montgó Lifestyle een op maat gemaakt behandelplan opstellen. Dit behandelplan zal via de e-mail  aan de Deelnemer worden toegestuurd en zal vervolgens telefonisch worden besproken, tenzij de Deelnemer via een  verwijzer (een andere instelling of zorgverlener) wordt doorverwezen. In het laatste geval zal het behandelplan mondeling  worden besproken.  

Bij de Business Retreat wordt de intake door de trainer gedaan middels een telefoongesprek of video call ter kennismaking en om  wat specifieker te horen wat de Deelnemer als persoonlijk doel heeft bij de Retreat.  

Na de intake zal duidelijk worden welke Behandeling nodig is. Afhankelijk van de intensiviteit van de zorg wordt de exacte  prijs bepaald. De prijs zal aan de Deelnemer worden doorgegeven. 

Nadat het behandelplan besproken is met de Deelnemer zal er een begindatum voor de Behandeling worden gepland.  

Nadat de Deelnemer zijn/haar akkoord heeft gegeven op het behandelplan, zal de Deelnemer een aanmeldpakket met  aanmeldformulieren ontvangen. Zodra de Deelnemer deze formulieren heeft ingevuld en opgestuurd, zal de deelname aan  Montgó Lifestyle starten. 

Artikel 13 Opvragen gegevens 

Om Montgó Lifestyle in de gelegenheid te stellen om de Behandeling van de Deelnemer zo goed mogelijk te realiseren, kan  het noodzakelijk zijn dat Montgó Lifestyle de beschikking heeft over gegevens van de Deelnemer. Onder deze gegevens  kunnen bijvoorbeeld vallen: medische gegevens van een huisarts of het ziekenhuis, een behandelplan, een intakeverslag, een  DSM-classificatie of andere relevante gegevens.  

Montgó Lifestyle vraagt de Deelnemer zijn/haar schriftelijke toestemming om, nadat met de Deelnemer is overlegd, zaken  uit te mogen wisselen met relevante organisaties om bepaalde zaken te verhelderen om de Behandeling bij Montgó Lifestyle  te bevorderen. 

Artikel 14 Deelname en nazorg 

Nadat de Deelname van de Deelnemer is gestart, kan de Deelnemer iedere avond het “alleen voor vandaag programma”  raadplegen (hierna te noemen “AVVP”). Het AVVP is het programma voor één dag. Iedere avond wordt het AVVP op een  whiteboard geschreven. In het AVVP staat beschreven wat de activiteiten van de volgende dag zullen zijn. Montgó  Lifestyle hanteert een vaste dagstructuur, maar de inhoud van de activiteiten kan per dag verschillen. Het AVVP omschrijft  wat de Deelnemer -gedurende de Deelname- op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip dient te doen. Daarbij wordt  ook omschreven wat handig is om mee te nemen naar de Accommodatie. 

De Deelname van Montgó Lifestyle is gericht op Lifestyle, exclusieve, doelgerichte en intensieve begeleiding tot een  gezonde levensstijl en kan per programma en per persoon verschillen. Er kunnen verschillende programma’s naast elkaar  bestaan. Montgó Lifestyle gelooft dat er door lichaamsbeweging, praten, gezonde voeding en structuur weer balans in de  geest, lichaam en ziel kan komen. Tijdens de Deelname krijgt de Deelnemer de volledige aandacht en 24-uurs zorg. Met een  multidisciplinair team (psychiater/psychotherapeut, psycholoog, psychomotorisch therapeut, systeem therapeut,  sportinstructeur en verslavingsdeskundigen) en een holistische aanpak ondersteunt Montgó Lifestyle de Deelnemers om  doelbewust een andere weg in te slaan.  

Montgó Lifestyle biedt een programma dat op maat gemaakt is voor de Deelnemer. Montgó Lifestyle gebruikt voor de  Deelname een vaste structuur in de vorm van een AVVP. Vaste onderdelen in het AVVP zijn: counseling/therapie,  coaching, yoga, mindfullness, voedingsleer, meditatie en lichaamswerk. Montgó Lifestyle zal bekijken wat er, naast het  AVVP, nog extra nodig is, dit kan per programma en persoon verschillen, bijvoorbeeld bij Montgo Lifestyle Care: EMDR, schematherapie, PMT, 12 stappen, psychotherapie, transactionele analyse, hypnotherapie.  

De nazorg is een belangrijk onderdeel van ons programma. De nazorg zal ook worden opgenomen in het plan van aanpak.  Nazorg kan, indien nodig, ook in Nederland worden geboden. 

Artikel 15 Huis- en Gedragsregels 

Er gelden bij Montgó Lifestyle huis- en gedragsregels, welke verschillen voor Montgó Lifestyle Care en Montgó Lifestyle Business Retreat. 

Huisregels Montgó Lifestyle  

Montgó Lifestyle kan de Deelnemer vragen om schriftelijke te verklaren dat hij/zij zich aan de Huisregels van Montgó  Lifestyle houdt. Dit document zal nadat de Deelnemer akkoord heeft gegeven op de offerte door de Deelnemer worden  ondertekend en teruggemaild. 

Indien de Deelnemer de Huisregels niet respecteert en/of zich niet houdt aan de Huisregels, kan Montgó Lifestyle besluiten  om de Behandeling van de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen. De reeds -door de Deelnemer- betaalde  vergoeding zal niet worden terugbetaald. Dit geldt ook als de Deelnemer er tijdens de Behandeling voor kiest om de  Behandeling niet af te maken en voortijdig te stoppen. 

De Huisregels van Montgó Lifestyle Care bestaan uit de volgende regels:  

– De Deelnemer dient de Accommodatie en alle toebehoren te respecteren. Het opzettelijk schade veroorzaken en/of  toebrengen aan de Accommodatie en haar toebehoren komt voor rekening van de Deelnemer.

– Het gebruik of het bezit van verdovende en/of geestverruimende middelen is niet toegestaan;

– Alle openlijke en/of subtiele intimidatie en/of geweldpleging is niet toegestaan; 

– Het gebruik van medicatie, anders dan voorgeschreven door een arts, is niet toegestaan; 

– Het gebruik van niet natuurlijke prestatie verbeterende middelen (bijvoorbeeld anabolen) is niet toegestaan;

– Roken is niet toegestaan in de Accommodatie. Roken is toegestaan in de daarvoor door de begeleiders aangegeven  ruimtes; 

– Het is in Spanje de gewoonte om tussen 15.00 uur en 17.00 een siësta (rustmoment) te houden. Geluidshinder is  niet toegestaan tussen 15.00 uur en 17.00 uur; 

– Alle persoonlijke eigendommen, die niet behoren tot de Accommodatie, vallen onder de eigen  verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Deelnemer. De Deelnemer dient zorg te dragen voor een  afdoende verzekering; 

– De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om de Accommodatie netjes te houden. De Deelnemer dient ervoor te  zorgen dat de Accommodatie opgeruimd en schoon is; 

– De Accommodatie is voorzien van internet. De Deelnemer dient op een behoorlijke en zorgvuldige manier om te  gaan met het gebruik van internet. Het bezoeken van paysites, goksites, pornosites en dergelijke websites is niet  toegestaan; 

– Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid de Accommodatie te verlaten. De Deelnemer mag de  Accommodatie slechts verlaten indien daarover overleg is gepleegd met een Begeleider en de Begeleider zijn/haar  goedkeuring heeft verleend; 

– De eerste helft van de Behandeling is het hebben van en/of het gebruik van mobiele apparaten (zoals telefoons,  tablets, iPads en laptops) niet toegestaan.  

De Huisregels van Montgó Lifestyle Business Retreat bestaan uit de volgende regels:  

  • De Deelnemer dient de Accommodatie en alle toebehoren te respecteren. Het opzettelijk schade veroorzaken en/of toebrengen aan de Accommodatie en haar toebehoren komt voor rekening van de Deelnemer.
  • Het gebruik of het bezit van verdovende en/of geestverruimende middelen is niet toegestaan;
  • Alle openlijke en/of subtiele intimidatie en/of geweldpleging is niet toegestaan;
  • Het gebruik van medicatie, anders dan voorgeschreven door een arts, is niet toegestaan;
  • Het gebruik van niet natuurlijke prestatie verbeterende middelen is niet toegestaan;
  • Roken is niet toegestaan in de Accommodatie. Roken is toegestaan in de daarvoor door de begeleiders aangegeven ruimtes;
  • Het is in Spanje de gewoonte om tussen 15.00 uur en 17.00 een siësta (rustmoment) te houden. Geluidshinder is niet toegestaan tussen 15.00 uur en 17.00 uur;
  • Alle persoonlijke eigendommen, die niet behoren tot de Accommodatie, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Deelnemer. De Deelnemer dient zorg te dragen voor een afdoende verzekering;
  • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk om de Accommodatie netjes te houden.
  • Telefoongebruik is toegestaan behalve tijdens de sessies.

Gedragsregels Montgó Lifestyle Care en Montgó Lifestyle Business Retreat: 

Montgó Lifestyle kan de Deelnemer vragen om schriftelijk te verklaren dat hij/zij zich aan de Gedragsregels van Montgó  Lifestyle houdt. Indien de Deelnemer de Gedragsregels niet respecteert en/of zich niet houdt aan de Gedragsregels, kan  Montgó Lifestyle besluiten om de Behandeling van de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen. De reeds -door  de Deelnemer- betaalde vergoeding zal niet worden terugbetaald. Dit geldt ook als de Deelnemer er tijdens de Behandeling  voor kiest om de Behandeling niet af te maken en voortijdig te stoppen. 

Respect en vertrouwen zijn de rode draad binnen de Behandelingen van Montgó Lifestyle. Montgó Lifestyle verwacht van  de Deelnemer een actieve inzet.  

De Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuzes die hij/zij maakt voor en tijdens de  Behandeling van Montgó Lifestyle. Montgó Lifestyle is daarvoor niet aansprakelijk.  

Mocht de Deelnemer ervoor kiezen om tijdens de Behandeling, aanhoudend, niet deel te nemen aan het programma en/of  om grensoverschrijdend gedrag te vertonen richting Montgó Lifestyle of andere deelnemers, is Montgó Lifestyle gerechtigd  om de Behandeling van de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen. De reeds -door de Deelnemer- betaalde  vergoeding zal niet worden terugbetaald. Dit geldt ook als de Deelnemer er tijdens de Behandeling voor kiest om de  Behandeling niet af te maken en voortijdig te stoppen.  

Artikel 16 Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Montgó Lifestyle aangewezen bankrekening. 

Betaling geschiedt vooraf: de eerste 25% moet binnen twee dagen na akkoord van de offerte op de rekening staan. Het  restant moet uiterlijk twee dagen voor de Deelnemer arriveert op de Accommodatie van Montgó Lifestyle op de rekening  staan. Wanneer de Deelnemer na de eerste betaling ervoor kiest niet te deel te nemen aan het programma van Montgó  Lifestyle, zal de eerste betaling niet worden terugbetaald. Dit doordat er kosten zijn gemaakt en tijd is gereserveerd voor de  Deelnemer. 

De Deelnemer is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering  te brengen.  

Montgó Lifestyle is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Deelnemer te factureren.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Montgó Lifestyle en de verplichtingen  van de Deelnemer jegens Montgó Lifestyle onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 17 Opschorting en ontbinding 

Indien de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Montgó Lifestyle het recht om haar verplichting op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij gedeeltelijke  of niet-behoorlijke nakoming is opschorting of ontbinding slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

Voorts is Montgó Lifestyle bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden  indien: 

– Na het sluiten van de Overeenkomst Montgó Lifestyle omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond  geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen; 

– De Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Montgó Lifestyle kan worden gevergd. 

Voorts is Montgó Lifestyle bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien: 

– Door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van Montgó Lifestyle kan worden gevergd dat hij de  Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 

– De Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om  toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het  geheel of een gedeelte van zijn eigendom; 

– De Deelnemer onder curatele wordt gesteld; 

– De Deelnemer is overlijden.  

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Montgó Lifestyle op de Deelnemer onmiddellijk  opeisbaar. 

Indien Montgó Lifestyle de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Montgó Lifestyle niet  aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Deelnemer, is de Deelnemer aansprakelijk voor de door Montgó Lifestyle geleden schade. 

Artikel 18 Overmacht 

Het kan voorkomen dat Montgó Lifestyle of de Deelnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet kan nakomen. Een  dergelijke tekortkoming kan niet aan Montgó Lifestyle of de Deelnemer worden toegerekend, als de tekortkoming niet te  wijten is aan zijn/haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar  rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de  Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Montgó Lifestyle geen invloed kan  uitoefenen en waardoor Montgó Lifestyle niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of  andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen  of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke  omstandigheid, waardoor de normale gang in het Montgó Lifestyle wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van  de Overeenkomst door Montgó Lifestyle in redelijkheid niet van de Deelnemer mag worden verlangd. Montgó Lifestyle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst  verhindert, intreedt nadat Montgó Lifestyle zijn verbintenis had moeten nakomen. 

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei  schadevergoeding. 

Zowel Montgó Lifestyle als de Deelnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen  gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke  tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Montgó Lifestyle zich het recht voor om de  overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn  beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 

Indien Montgó Lifestyle ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  zelfstandige waarde toekomt, is Montgó Lifestyle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  Overeenkomst. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en additionele medische kosten 

De Overeenkomst tussen Montgó Lifestyle en de Deelnemer leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een  resultaatsverplichting. Montgó Lifestyle garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan  de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.  

Montgó Lifestyle is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van  Montgó Lifestyle. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: 

– Materiële schade aan de eigendommen van de Deelnemer; 

– Redelijke kosten, die Deelnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de  directe) schade; 

– Redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter  voorkoming of beperking van de schade, voor zover Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een  beperking van de directe schade; 

– Redelijke kosten, die Deelnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals  bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek. 

Montgó Lifestyle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde  winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Deelnemer.  

Montgó Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Montgó Lifestyle is uitgegaan van  door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Montgó  Lifestyle kenbaar behoorde te zijn. 

Montgó Lifestyle is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of  grove schuld van Montgó Lifestyle of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Indien Montgó Lifestyle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Montgó Lifestyle  beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door  Montgó Lifestyle aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Montgó Lifestyle  overeenkomstig de verzekering draagt. 

De Deelnemer dient de schade waarvoor Montgó Lifestyle aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar  in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Montgó Lifestyle te melden, een en ander op straffe van  verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Montgó Lifestyle vervalt binnen 1 jaar nadat de Deelnemer bekend is geraakt  met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Ingeval van ziekte van de Deelnemer of een medisch ongeval waarbij de Deelnemer betrokken raakt tijdens de Behandeling  en het verblijf bij Montgó Lifestyle, dan is Montgó Lifestyle hierbij gevolmachtigd om namens en voor de Deelnemer die  (externe) zorg en hulp in te roepen die naar beste vermogen van Montgó Lifestyle op dat moment beschikbaar is. Alle  hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Deelnemer. 

Deelnemer verklaart tijdens de Behandeling en het verblijf bij Montgó Lifestyle een zorgverzekering en reisverzekering te  hebben afgesloten, die deze eventuele kosten afdoende dekt. 

Artikel 20 Vrijwaring en verjaringstermijn 

De Deelnemer vrijwaart Montgó Lifestyle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de  Overeenkomst schade lijden en welke aan de Deelnemer toerekenbaar is. 

Indien Montgó Lifestyle uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden Montgó  Lifestyle zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Montgó Lifestyle en derden komen  verder voor rekening en risico van de Deelnemer. 

Voor alle vorderingen jegens Montgó Lifestyle en de door Montgó Lifestyle (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in  afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar. 

Artikel 21 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Montgó Lifestyle behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere  intellectuele wet- en regelgeving. 

Montgó Lifestyle behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere  doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 22 Geheimhouding 

Zowel Montgó Lifestyle als de Deelnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst  geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of  redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de  werknemers, cliënten, Deelnemer en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. 

Artikel 23 Privacy 

Montgó Lifestyle handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.  

De gegevens en informatie die de Deelnemer aan Montgó Lifestyle verstrekt, zal Montgó Lifestyle zorgvuldig en  vertrouwelijk bewaren. Montgó Lifestyle zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. 

Montgó Lifestyle mag de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke  specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht. 

Het is Montgó Lifestyle niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Deelnemer uit te lenen, te verhuren, te verkopen of  op een of andere wijze openbaar te maken. 

De Deelnemer heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. 

De Deelnemer is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar  persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Deelnemer gaat akkoord dat Montgó Lifestyle de Deelnemer voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek  benadert. Wanneer de Deelnemer niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Deelnemer dit kenbaar maken. 

Artikel 24 Cookies  

Bij het bezoeken van de website kan Montgó Lifestyle informatie van de Deelnemer over het gebruik van de website  verzamelen door middel van cookies. 

De informatie die Montgó Lifestyle verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden  gebruikt. 

Artikel 25 Nieuwsbrief 

De Deelnemer kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief houdt de Deelnemer op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Deelnemer ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

De Deelnemer kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Deelnemer zal dan  geen berichten meer ontvangen. 

Artikel 26 Wijziging Algemene Voorwaarden  

Montgó Lifestyle heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.  

Montgó Lifestyle zal de Deelnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.  

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Deelnemer op de hoogte is gesteld van de  wijzigingen van kracht zijn. 

Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Deelnemer het recht om de  Overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Montgó Lifestyle partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt  ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Deelnemer zijn woonplaats  in het buitenland heeft. 

Geschillen tussen Montgó Lifestyle en de Deelnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in  Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.