Privacyverklaring Montgó Lifestyle S.L.

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Montgó Lifestyle S.L. is een onderneming gericht op het uitvoeren van werkzaamheden in de gezondheidszorg dan wel het lifestyle coachen Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Montgó Lifestyle S.L. gelden de volgende wettelijke kaders:

  • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Montgó Lifestyle S.L. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Montgó Lifestyle S.L. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Montgó Lifestyle S.L. heeft verstrekt. Montgó Lifestyle S.L. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres. Daarnaast ook gegevens omtrent de problematiek beschrijving van de cliënt.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Montgó Lifestyle S.L. worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Montgó Lifestyle S.L. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaren worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Montgó Lifestyle S.L. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Montgó Lifestyle S.L. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de gekochte diensten, te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Montgó Lifestyle S.L. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Montgó Lifestyle S.L. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Montgó Lifestyle S.L. kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Montgó Lifestyle S.L. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens

Montgó Lifestyle S.L. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw
persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Montgó Lifestyle S.L. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Montgó Lifestyle S.L. beschermt de aan zijn toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Montgó Lifestyle S.L. (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen

Montgó Lifestyle S.L. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Montgó Lifestyle S.L.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.
De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar: info@montgolifestyle.com. Montgó Lifestyle S.L. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Cookies

Montgó Lifestyle S.L. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Montgó Lifestyle S.L. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Montgó Lifestyle S.L. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Montgó Lifestyle S.L. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Montgó Lifestyle S.L. adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Montgó Lifestyle S.L. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Montgó Lifestyle S.L. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Montgó Lifestyle S.L. verstrekt. Montgó Lifestyle S.L. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies

Montgó Lifestyle S.L. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw
surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Montgó Lifestyle S.L. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Montgó Lifestyle S.L. mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

10.4 Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de
voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

10.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring

Montgó Lifestyle S.L. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Montgó Lifestyle S.L. worden gepubliceerd: www.montgolifestyle.com

Artikel 12. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Montgó Lifestyle S.L.. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Montgó Lifestyle S.L., heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 13. Contactgegevens Montgó Lifestyle S.L.

Bedrijfsnaam: Montgó Lifestyle S.L. KvK-nummer: ESB09742982
Adres: Calle Fora Mur 12-Bajo E-mail: info@montgolifestyle.com
Postcode en plaats: 03700 Denia- Alicante Website: www.montgolifestyle.com